NSSF etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for Norges Skiskytterforbund

  1. Det skal utvises respekt for hverandres roller innen skiskyting på alle nivå og innen/mellom de ulike organisasjonsledd
  2. Det skal utøves ansvarsfull oppførsel og coaching fra trenere mot utøvere på alle nivå, fra klubb til landslag innen vår organisasjon. Trenere skal være sin posisjon og rolle overfor utøverne bevisste, med evne til kritisk refleksjon over sin trenerrolle
  3. Alle involverte i skiskyting skal jobbe for ærlig og dopfri idrett. NSSF skal innfri kravene for å bli anerkjent som Rent Forbund, og oppfordrer alle klubber til å innfri kravene til Rent Idrettslag.
  4. NSSFs foreldrevettregler skal være førende for å sikre at aktiviteten skjer på barnas premisser.
  5. NSSFs omdømme og profilbygging skal ivaretas ved at våre nåværende og fremtidige samarbeidspartnere i nødvendig grad skal gjenspeile våre verdier.
  6. Det er nulltoleranse for nytelse av alkohol for trenere, ledere, TD og utøvere i felles setting, der utøverne er under 18 år.
  7. Det er nulltoleranse i vår organisasjon når diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming
  8. NIFs bestemmelser om barneidrett og idrettens barnerettigheter skal overholdes, og alle trenere og ledere som har relasjoner direkte til barn skal ha godkjent politiattest
  9. NIFs retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten skal følges av alle medlemmer, ansatte og engasjerte i NSSF
  10. Det skal utøves respekt for idrettens og skiskytterforbundets verdier som er nedfelt i henholdsvis NIFs Idrettspolitiske dokument og NSSFs Langtidsplan

Del artikkel