Brukerinvolvering

 • Viktig å skape eierskap til prosjektet
 • Viktig å få fram de gode ideene

Ide- og konseptfase

Viktige spørsmål:

 1. Hva er vårt reelle behov?
  • Må vi eie anlegget?
  • Hvilke planer har kommunen og andre idrettslag?
  • Forskjell på hva vi må ha og hva vi ønsker oss!
  • Viktigste kostnadsdriver i et prosjekt er sannsynligvis ”kjekt å ha  syndromet” og endringer underveis
  • Anleggstyper – hva er behovet?
   • Konkurranseanlegg
   • Treningsanlegg
   • Utvidelse av eksisterende anlegg
   • Anlegg for uorganisert bruk
   • Klubbhus, lagerrom, garderober, arrangementshus etc.
   • Universell utforming
 2. Hvorfor gjør vi dette?
  • Hva skal vi oppnå?
  • Hva går det eventuelt på bekostning av?
  • Byggeprosjektet må være godt forankret i laget
   • Årsmøtebehandling
   • Grundig saksbehandling i forkant av vedtak
   • Særlig viktig at alle kostnader er kjent
   • Store kostnadsoverskridelser fører ofte til motkrefter innad
   • Finansieringsplanen må ikke ha usikre poster
   • Solid behovsoppgave er et viktig grunnlag
   • Forventet dugnad er viktig å kommunisere med medlemmene
 3. Hvilket ansvar tar vi på oss  i forhold til sikkerhet og ulykker?
 4. Har vi økonomi til dette?
  • Utarbeide en forstudie (skisseprosjekt) med realistiske investerings- og driftsbudsjett
  • Reserve for usikkerhet
  • Hva er realistisk å gjøre på dugnad i bygge- og driftsfasen?
  • Hvor store vil vedlikeholdskostnadene bli over tid?
  • Utarbeide en finansieringsplan (hvor kan vi få støtte?)
  • Spillemidler
 5. Har vi nødvendig kompetanse til å gjennomføre dette?
  • Har vi personer i klubben vi kan trekke på?
  • Konsulentbruk?
 6. Hvem kan vi lære av?
  • Hva gikk bra?
  • Hva ville de gjort annerledes i dag?
 7. Hvordan skal et byggeprosjekt organiseres?
  • Ansvarsfordeling og fullmakter
  • Byggeleders/prosjektleders rolle, styrets rolle, byggekomité?
 8. Vurdere eierform til anlegget
  • Del av klubbens ordinære virksomhet, aksjeselskap, stiftelse?
  • Risiko
  • Økonomi, merverdiavgift
 9. Hvilken prosess skal vi ha i klubben fram mot et eventuelt vedtak om bygging?
  • Hvordan skape interesse for og oppslutning om prosjektet (eierskap)?
 10. Informere idrettsrådet om planene
  • Melde anlegget inn til kommunens ”Kommunedelplan for idrett og friluftsliv”
 11. Kontakte kommunens idretts- eller kulturavdeling
  • Retningslinjer og frister i forhold til spillemidler
 12. Kontakte kommunen som planmyndighet
  • Behov for regulering, byggemelding, andre krav (og kostnader)

Spillemiddelprosessen

Mer informasjon finnes her: https://www.godeidrettsanlegg.no/tema/finansiering-og-spillemidler

Momskompensasjon

Les mer om ordningen på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet:
https://lottstift.no/for-frivilligheten/sok-momskompensasjon-pa-idrettsanlegg/

Gode Idrettsanlegg

Sjekk deres nettsider for mer informasjon om temaet: https://www.godeidrettsanlegg.no/tema/hvordan-realisere-anleggsdrommen