1.4 Rennjuryens oppgaver

Rennjuryen har følgende oppgaver:

1.4.1 Før konkurransen

a. å forvisse seg om at konkurranseanlegget er i henhold til reglene

b. å kontrollere at alle påmeldte løpere er startberettiget

c. å føre tilsyn med trekninga

d. å bestemme om en konkurranse må utsettes eller avlyses p.g.a. ugunstige værfohold, som f. eks. sterk kulde eller vind

e. å begrense eller forby trening i konkurranseanlegget p.g.a. værforholdene, slik som meget bløt snøeller lite snø, som kan vanskeliggjøre gjennomføringa av konkurransene

f. å bestemme om ei sen påmelding kan godkjennes

g. å avgjøre om en påmeldt løper kan erstattes av en reserve i tilfelle ” force majeure”

h. å avgjøre ev. protester på løpere om startberettigelse

i. å kontrollere om en løper påmeldt av sitt nasjonale forbund er kvalifisert for deltagelse i et IBUarrangement, eller om løperen må få startnekt

j. å utpeke et jurymedlem til å være tilstede på skytebanen under konkurransen

k. å utpeke et jurymedlem til å assistere ved utstyrskontrollen

l. etter behov gjennomføre ammunisjonskontroll.

 

1.4.2 Under konkurransen

a. å sørge for at konkurransen blir gjennomført i.h.t. IBUs arrangements- og konkurranseregler

b. å ta de nødvendige avgjørelser om det oppstår vanskeligheter, slik som tåke eller sterk vind som kan sette gjennomføringa i fare m.h.t. like og rettferdige konkurranseforhold. Det mest ytterliggående vil være å måtte stoppe konkurransen

c. å avgjøre om løpere som kommer for sent til start p.g.a. ”force majeure” skal få starte.

 

1.4.3 Etter konkurransen

a. å ha tilsyn med den kritiske prosessen som begynner straks etter at siste løper har gått i mål vedr. den uoffisielle premieseremonien og opphenging av foreløpige resultatlister

b. å avgjøre protester

c. å ilegge eller forkaste straff ilagt av TDene, dommerne, medlemmer av rennjuryen og funksjonærer i organisasjonskomiteen

d. å foreta nødvendige tidsjusteringer

e. hvis nødvendig annullere en konkurranse

f. hvis det er rettferdig og mulig, å få arrangert konkurransen på nytt.

 

1.4.4 Før, under og etter konkurransen

Rennjuryen må hele tida være forberedt på å ta avgjørelser i saker som ikke dekkes av Reglementet eller andre IBU-bestemmelser.