PODs rundskriv 2009/009 er også endret. Både forskrift og rundskriv finnes på Lovdata.

Deaktivering av skytevåpen

Ifølge nytt regelverk kan godkjent børsemaker eller tilvirker deaktivere skytevåpen. Etter at skytevåpenet er deaktivert skal børsemakeren eller tilvirkeren sende deaktiverte våpendeler direkte til Kripos for etterkontroll. Når delene er kontrollert og merket returnerer Kripos disse til børsemaker/tilvirker, som sveiser de sammen til ett våpen.

Våpenet sendes tilbake til Kripos for etterkontroll. Når Kripos har gjennomført sin etterkontroll, skal de merke alle vitale våpendeler med symbolet for godkjenning og utstede en attest for at skytevåpenet er lovlig deaktivert. Deaktiveringen skal også føres inn i det sentrale våpenregisteret sammen med opplysninger om eieren.

Våpeneiere skal ikke levere inn våpen for deaktivering til politidistriktene.

Nasjonalt merke består av bokstaven N med sirkel rundt. Merking av deaktiverte våpen som slås inn i deaktiverte våpen vil se slik ut:

Nasjonalt merke og Kripos som kompetent myndighet for etterkontroll er innmeldt til EU- kommisjonen.

Krav til børsemaker som kan deaktivere skytevåpen er at vedkommende har fagbrev eller tilsvarende, og er godkjent børsemaker av politiet. Oversikt finnes i Nasjonalt våpenregister. Dersom en børsemaker med bevilling ikke finnes i oversikten, kan han søke om innregistrering. Søknad rettes til politidistriktet hvor vedkommende har sin forretningsadresse.

Skytevåpen som deaktiveres etter de nye reglene vil være registreringspliktige. Den som erverver et slikt våpen er ansvarlig for å melde eierskiftet til sitt lokale politidistrikt som fører opplysningene inn i det sentrale våpenregisteret.

Skrevet av Emilie Nordskar den 30. sep 2020