Med henvisning til NSSFs lov § 15, kan følgende representanter med stemmerett møte på tinget:

 • Norges Skiskytterforbunds styre.
 • En representant fra hver klubb. En klubb må ha vært medlem i NSSF i minimum 6 måneder før tinget avholdes og oppfylt sine medlemsforpliktelser. Klubbrepresentanten må ha vært medlem av klubben i minst en måned før tinget avholdes.
 • Ved lederens forfall møter nestlederen. Er både lederen og nestlederen forhindret fra å møte, kan kretsstyret oppnevne et annet styremedlem.

Både klubber og kretser kan melde på observatører uten stemmerett i tillegg til de stemmeberettigede. Det er besluttet å kombinere Tinget med et fagmøte for klubb og krets.

Sted:

Quality Airport Hotel Gardermoen

Telefon: +47 63 92 61 00
E-post: q.gardermoen@choice.no
Adresse: Lokevegen 7, 2067 Jessheim

Frist for påmelding er 4. september 2020

Påmelding og bestilling av hotellrom til vårmøtet og Tinget gjøres her

Covid-19

Som vi alle vet er det usikkert hvordan pandemien utvikler seg framover. Tinget avholdes så lenge dette kan gjøres forsvarlig og innenfor smittevernsregler fra offentlige helsemyndigheter.

NSSFs Hedersbevisninger

Begrunnede forslag til NSSFs Standard eller Hederstegn skal sendes NSSF innen 4. september 2020 på e-post til nssf@skiskyting.no

Rammeprogram:


Lørdag 17.10
11.30-13.00: Lunsj
12.30-13.00: Registrering
13.00-16.00: Tingforhandlinger
16.00-16.30: Pause med servering
16.30: Tingforhandlinger fortsetter
21.00: Ting-middag

Søndag 18.10
09.00-12.00: Fagmøte klubb og krets
12.00-13.00: Lunsj
13.00-15.00: Fagmøte klubb og krets

Programmet er med forbehold om endringer. Agenda for fagmøte klubb og krets utarbeides på et senere tidspunkt.

Forbundstinget skal i henhold til NSSFs lov § 17:

 • Godkjenne de frammøtte representantene
 • Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
 • Velge dirigent(er), 2 referenter og 2 representanter til å underskrive protokollen
 • Behandle beretning for NSSF
 • Behandle NSSFs regnskap i revidert stand
 • Behandle innkomne forslag og saker
 • Fastsette kontingent og avgifter
 • Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett
 • Engasjere statsautorisert revisor/registrert revisor til å revidere NSSFs regnskap, samt fastsette revisors honorar
 • Foreta valg

Saker som ønskes behandlet på tinget må være NSSF i hende innen 16. september 2020, jmf § 14 (2) i NSSFs lov. Tingforslag sendes på e-post til nssf@skiskyting.no

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag, inkludert valgkomiteens innstilling vil bli sendt ut senest 2. oktober 2020, jmf § 14 (2) i NSSFs lov.

 NSSF dekker kostnader knyttet til møterom og servering ifm. møter, samt ting-middagen lørdag 17. oktober på Quality Hotel Gardermoen Airport. Klubb- og kretsledere dekker overnatting selv. Priser Quality Airport Hotel Gardermoen:

 • Enkeltrom, rom frokost kr. 795,- pr person pr døgn.
 • Dobbeltrom, rom frokost person kr. 595,- pr person pr døgn.

På grunn av Covid-19 utgår dobbeltrom for andre enn familiemedlemmer.

Avbestillinger etter 1. oktober vil bli belastet den enkelte med total pris for bestilt rom.

Representantenes reiseutgifter (ikke mat og parkering) fordeles på samtlige representanter (km godtgjørelse kr. 2,0 pr. km jmf NSSFs lov § 15 (3)).

Skrevet av Emilie Nordskar den 17. aug 2020