Skytterorganisasjonene Det Frivillige Skyttervesenet, Jeger- og Fiskerforbundet, Skytterforbundet og Skiskytterforbundet hadde 22. april et møte med Justis- og beredskapsdepartementet. Statsråd Emilie Enger Mehl og statssekretær Erik Idsøe lyttet og noterte ned våre innspill. Vi tok opp saker som dreier seg om behandlingstid av lånesøknader og søknader om erverv av våpen. Det er viktig at forvaltningen av dette er så effektiv som mulig for våre medlemmer, slik at det ikke går ut over rekrutteringen. Alle organisasjonene er positive til at det er politiet vurderer om en person er skikket eller ikke til å låne våpen.

Statssekretæren kunne orientere om at Regjeringen har satt av 13,5 + 10 millioner i 2022 for å få ned behandlingstida på våpensøknader. Generelt sett ser vi at behandlingstida har gått noe ned, men det er fortsatt et stykke igjen for at det går så fort som vi ønsker.

Et annet viktig moment vi tok opp er at politidistriktene behandler like saker ulikt. Det er ventet at det blir sendt ut et rundskriv til alle politidistrikt om hvordan nye våpenregler skal tolkes, slik at dette blir bedre i fremtiden.

Statsråd Mehl meddelte at hun tar med innspillene til politisk behandling med at søknadsprosessen om lån og erverv av våpen blir digitalisert. Våpen til jakt har en delvis digital løsning i dag og det jobbes opp for å få denne prosessen heldigital og i samarbeid med Brønnøysundregisteret. Det er ønskelig fra vår side at dette også gjelder alle andre våpensøknader og vi har tilbudt oss å være med i en arbeidsgruppe for å utvikle dette.

Vi ønsker innspill fra organisasjonen

Norges Skiskytterforbund skal ha et møte med Politidirektoratet 12. mai og hvis du har caser som du ønsker at vi tar opp med POD, ta kontakt med Vegar Rolfsrud. Fint om du beskriver saken kort, slik at vi kan ta med innspillet i møte.

vegar@skiskyting.no

Vi har laget en veileder sikkerhetsbestemmelser og våpenregler, som gjelder fra juni 2021.

Skrevet av Vegar Rolfsrud den 23. apr 2022