Vi har forsøkt å samle opp de viktigste punktene som har blitt endret med ny våpenlov og våpenforskrift og vil komme tilbake med mer informasjon etter at vi har hatt et møte med Politiet og  Politidirektoratet i slutten av juni.

Krav til medlemskap, aktivitet og opplæring for erverv av rifle
For å kunne erverve en salongrifle til bruk i skiskyting er det noen krav du må oppfylle for å få en våpentillatelse. I våpenforskriften står det følgende §4-7:

1. har gjennomført tryggingsopplæring arrangert av ein godkjent skyttarorganisasjonen,
2. er medlem i skyttarorganisasjon som har godkjent skyttarprogram for den omsøkte våpentypen, og
3. har gjennomført minst seks organiserte treningar eller konkurransar arrangert av skyttarorganisasjonen.

For skiskyting betyr det i praksis følgende:

1) Har gjennomført en sikkerhetsopplæring som er en gjennomgang av sikkerhetsbestemmelser og sikkerhetsreglene til Norges Skiskytterforbund og at man har gjort seg kjent med opptreden på en skytebane.
2) Er medlem i en skytterorganisasjon som har godkjent skytterprogram for den omsøkte våpentypen, og
3) Har gjennomført minst seks organiserte trening eller konkurranser arrangert av en skiskytterklubber. I praksis vil det si Skiskytterskolen for utøver / Innføringskurs (Skiskytterskolen for foresatte) som består av 10 organiserte treninger enten du er utøver eller foresatt.

Erverv av våpen som skal brukes av andre

Voksne personer som fyller kravene til å ha våpen kan få tillatelse til å erverve våpen som skal brukes av f.eks. ungdommer som på grunn av alder ikke selv kan erverve våpen.  Forutsetningen er at ungdommen er under 18 år og fyller kravene til medlemskap og aktivitet. Regler om dette finner dere i våpenforskriften § 5-1.

Utlån av våpen
Reglene for utlån av våpen justeres, og det vil nå kun være lov å låne ut våpen til personer som har våpenkort på «tilsvarende våpen», eller personer som har fått politiets tillatelse til å låne våpen. Det betyr at hvis du ikke har våpenkort fra før av, må du søke politiet om tillatelse til å låne våpen.
For klubbene betyr det at nå er det politiet som tar over jobben for med å gjøre en skikkethetsvurdering gjennom en vandelskontroll. Før lå dette ansvaret hos skiskytterklubben hvis klubben skulle låne ut våpen til et privatperson.

Merk at det som oftest tar 4-7 måneder fra man har søkt til du som søker får svar fra politiet. Dette temaet er noe skytterorganisasjonene (DFS, Norges Skytterforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norges Skiskytterforbund) har tett dialog med Politidirektoratet om og vi jobber aktivt med for å få ned behandlingstiden på søknadene.

Det vil komme en digital versjon av våpensøknader og trolig er dette på plass i september 2021.

Etter våpenloven § 18 må personer som skal låne våpen uten våpenløyve på tilsvarende våpen, søke politiet om tillatelse. De må gjennomføre opplæring som beskrevet i § 4-7 før søknad om erverv.

Utlånstid
En vesentlig endring er at det ikke lenger er en maksimal utlånstid, men låneperioden skal tidfestes i utlånserklæringen. Dette gjelder både for utlån fra skiskytterklubber og mellom privatpersoner.

Klubbvåpen
Etter § 5-2 videreføres ordningen med klubbvåpen. Politiet kan gi skiskytterklubbene løyve til erverv av skytevåpen og våpendeler som er godkjent av NSSF (tilsvarende for andre organisasjoner). Det kan gis løyve for det antall som dekker lagets behov for opplæring og andre skyteaktiviteter.

I tillegg kan erverve skytevåpen til utlån for sine medlemmer. Kravet er at antallet står i rimelig forhold til antall betalende medlemmer og aktivitet i laget.

Oppbevaringsregler

I den nye våpenforskriften er det lagt opp til mer fleksible regler for oppbevaring av våpen når du har varig opphold utenfor din folkeregistrerte adresse. Dette vil gjøre det enklere for studenter og andre som bor i midlertidig bopel. Dette finner du i § 6-2. 

Det betyr at du minst tre uker på forhånd må sende melding til politiet om hvor gjenstandene skal oppbevares. Det er også gitt tillatelse til å ha skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon oppbevart hos andre som har tillatelse til oppbevaring av tilsvarende gjenstander. Studenter og andre kan således oppbevare våpen hos f.eks. et skiskytterklubben, hvis klubben gir anledning til dette. Men være klar over at du har fortsatt opplysningsplikt overfor politiet.

Krav til alarm
Hittil har skiskytterklubbene kunne oppbevare inntil 10 klubbvåpen i klubbhuset uten krav om innbruddsalarm. Dette er nå endret og her må trolig mange skiskytterklubber gjøre tiltak. I henhold til § 6-4 er hovedregelen nå at det blir krav om FG-godkjent dør og lås på ytterdør, og FG-godkjent alarm med tilkobling til alarmsentral uavhengig av antall klubbvåpen. Forskriften tillater at det kan gjøres avtale med enkeltpersoner om å rykke ut, slik at dette ikke trenger å gjøres av vektere.
Etter møte med POD og Justis kommer vi tilbake med mer informasjon rundt dette punktet.

Dersom de stedlige forholdene gjør det umulig å etterkomme kravet til innbruddsalarm kan politiet likevel gjøre unntak fra kravet. Med stedlige forhold menes at det f.eks er dårlig nettverksforbindelse til anlegget hvor klubbvåpnene blir oppbevart.

NB! Politidirektoratet har i brev datert 31. mai 2021 presisert at eksisterende godkjenning av oppbevaring i ubebudd bolig/hus (f.eks. klubbhus) også vil være gyldig etter 1. juni. Skiskytterlag som har godkjenning i dag trenger således ikke å søke om ny godkjenning før de ev. får flere våpen enn den gamle godkjenningen gjelder for. Det betyr at de skiskytterklubbene som ikke har godkjent oppbevaring eller øker antall klubbvåpen utover det som allerede er godkjent, må søke på nytt.

Våpenlov

Våpenforskrift

Hvis du har spørsmål til saken, ta kontakt med Vegar Rolfsrud
vegar@skiskyting.no eller mobil: 976 93 662.

Skrevet av Vegar Rolfsrud den 02. jun 2021