Myndighetenes strengere retningslinjer offentliggjort torsdag 5. november 2020 gjør at konkurransetilbudet på nasjonalt nivå må reduseres frem til jul.  Vi minner om at alle arrangører må følge NSSF sin Koronaveileder for gjennomføringen av arrangement.

– Nye retningslinjer gjør dessverre at mange aktive skiskyttere vil få et redusert konkurransetilbud på nasjonalt nivå i november og desember. Det er få eller ingen arrangementer som forblir uberørt av tiltakene, og smittevernarbeidet vil stå sentralt i alle ledd hele sesongen. Vi vi alltid vurdere alle mulige alternativer før vi eventuelt går til avlysning denne sesongen, sier generalsekretær i Norges Skiskytterforbund, Morten Djupvik.

Informasjon om arrangementer i sesongen 2020/21:

NSSF ønsker å opprettholde så mange nasjonale konkurranser som mulig, men det er kun utøvere og helt nødvendig støtteapparat som kan reise til skiskytterarrangementer denne sesongen! Det vil tildeles kvoter basert på antallet innskytingsskiver noe som sette begrensinger på støtteapparatet.

For å skape mer forutsigbarhet for alle parter kommer vi til å dele opp sesongen i flere deler, der vi legger opp til felles beslutninger for perioden.

Periode 1
13. november 2020 – 31. desember 2020
Kunngjøres 13. november 2020
Lerøy Cup Geilo og Lerøy Cup Lygna

Periode 2
1. januar 2021 – 1. februar 2021
Kunngjøres 15. desember 2020
Lerøy Cup Markane og Lerøy Cup Brumunddal

Periode 3
1. februar 2021 – 1. mars 2021
Kunngjøres 18. januar 2021
Lerøy Cup Os i Østerdalen

Periode 4
1. mars 2021 – 30. april 2021
Kunngjøres 15. februar 2021
Hovedlandsrennet, NM for Junior og Ungdom, NM Senior og Lerøy Cup Finaler

Avgjørelser kan bli tatt før også om det er forutsetninger som tilsier det. Det vil da bli informert fortløpende. Dette betyr ingen garanti for gjennomføringen av arrangementet da retningslinjer kan endre seg på få dagers varsel. For periode 2 vil det bli diskutert ulike scenarioer for å innlemme K/M 17-19 år, hvis retningslinjene fra nasjonale myndigheter åpner opp for det. Informasjon om dette vil bli gitt 15. desember 2020.

Generelt om reising til/fra arrangementer

For å redusere ringvirkningene ved en eventuell smittespredning må antallet personer som reiser til et arrangement, og er i kontakt med utøvere og andre, reduseres til et absolutt minimum. Dette gjelder også de som ikke er tilstede på arena, men som «bare» oppholder seg på hotell etc.

  • Kun utøvere og helt nødvendig støtteapparat kan reise til skiskytterarrangementer, dette betyr at vi oppfordrer færrest mulig til å reise på arrangement i vinter.
  • Lag og utøvere fra kommuner i bo- og arbeidsregioner med stort smittetrykk bør ikke reise ut av egen kommune og/eller region for å konkurrere.
  • Oppretthold avstand til personer utenfor din husstand ved bruk av privatbil. Offentlig transport anbefales ikke, men der det brukes må det skje i henhold til smittevern- og avstandsregler for buss, bane, fly, o.l.

Ved en eventuell smittespredning kan alle som har vært tilstede på arrangementet risikere å måtte gå i karantene, det vil også kunne gjelde andre nærkontakter til personer som har vært på arrangement.

Dette vil potensielt kunne få store konsekvenser for arbeidsplasser og andre tredjeparter som ikke er ønskelige. Det er viktig at vi tar inn over oss alvoret i smittesituasjonen. Vi skal ikke tøye grensene – anvend derfor forsiktighetsprinsippet!

Gjeldende regelverk

Grunnregelen i Norge er at alle arrangementer er forbudt nå, men noen former for arrangement kan gjennomføres så lenge man oppfyller visse krav. En definisjon av arrangementer finnes her: https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/§13

En forutsetning er at det skal være en begrenset størrelse på folkeansamlinger. Her er det store lokale forskjeller; noen kommuner har totalforbud, andre tillater arrangementer innenfor visse begrensinger.

Utendørs er det på offentlig sted som hovedregel tillatt å gjennomføre arrangementer med inntil 200 personer til stede. Ansatte og oppdragstakere (funksjonærer) som står for gjennomføringen av arrangementer, skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede. Det er tillatt å ha flere grupper med 200 personer etter hverandre, og en kohort kan byttes ut i sin helhet der hvor det blir gjort på en smittevernfaglig god måte. Det betyr vask av alle flater mellom kohortene og ingen kontakt/kryssing kohortene. Kohortene må holde minimum 2 meters avstand til enhver tid, og en person kan ikke være i flere kohorter i løpet av et arrangement. Eksempelvis hvis du har to barn som begge går skiskyting og de er i to ulike kohorter, så må en foresatt følge den ene, og en annen foresatt følge det andre barnet.

Publikum på arrangement er ikke tillatt med mindre anlegget har fastmonterte seter. Det er veldig viktig at dette er seter, fastmontert benk er ikke tillatt. For skiskytterarrangementer betyr det i praksis at kun utøvere og foresatte/trenere som er nødvendige for gjennomføringen av konkurransen, er de som er tilstede på arrangementet.

Alle skal til enhver tid opprettholde minimum 1 meters avstand. Det er gjort unntak for denne avstandsregelen som gjør at man kan avholde konkurranser. For idrett sin del er toppidrettsutøvere unntatt, det samme er utøvere under 20 år som kan delta i konkurranser innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region dersom region brukes som geografisk avgrensning. Utøvere 20 år og eldre og som ikke er toppidrettsutøvere, har anledning til å konkurrere innenfor samme idrettskrets eller region, men disse må til en hver tid oppretteholde minimum en meters avstand til andre også underveis i konkurranse. Vi oppfordrer utøverne til å benytte perioden som en god treningsperiode.

Definisjon av toppidrett fra NIF

Toppidrettsutøver: Dagens toppidrettsutøvere er utøvere som driver trening og forberedelser i verdensklasse avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører jevnlig til internasjonale toppresultater. Idretten er for disse utøverne førsteprioritet.

Morgendagens toppidrettsutøver: Morgendagens toppidrettsutøvere er utøvere som driver omfattende trening og forberedelser gjennom en langsiktig progresjonsplan som kan føre fram til internasjonale toppresultater. Morgendagens toppidrettsutøvere er utøvere som normalt inngår i særforbundenes rekrutteringslandslag.

Lokal og regional aktivitet

NSSF sentralt har oppfordret våre kretser til å skape mer aktivitet regionalt der hvor lokale retningslinjer tillater dette. Lokal aktivitet innenfor samme bo og arbeidsregion er den sikreste formen for aktivitet og måten å sørge for at flest mulig får mulighet til å opprettholde aktivitet i en periode nå.

Støtteordning for inntektsbortfall ved arrangement

Mer informasjon om tilgjengelige støtteordninger finnes her: https://dokumentasjon.skiskyting.no/docs/koronaveileder/arrangement/stotteordninger/

Nasjonale arrangementer i periode 1

NSSF har løpende kontakt med arrangørene på Geilo og Lygna, og slik situasjonen er nå vil disse arrangementene bli gjennomført innenfor det per dags dato gjeldende regelverk.

Det er viktig å presisere at disse løsningen for periode 1 ikke vil skape presedens for resterende perioder, hver periode vil bli vurdert individuelt og nødvendige tiltak vil bli iverksatt.
NSSF ser på alle mulige løsninger før avlysning.

Konkurranseklasser

Det vil kun bli arrangert konkurranse i klassen senior i denne perioden. Avgrenset til utøvere som er definert som toppidrettsutøvere basert på NIF sin definisjon (se definisjon lenger opp i dette skrivet).

Deltagerbegrensing

Toppidrettsutøvere som er aktuelle for renn er rangert og valgt ut etter følgende kriterier:

  1. Utøvere på NSSF landslag inneværende sesong
  2. Internasjonale resultater
  3. NC-total senior til og med topp 40 (M) / topp 30 (K) inkludert utøvere omfattet av punkt 1 og 2
  4. NC- total 20-22 topp 25 (M) / topp 15 (K) inkludert utøvere innbefattet av punkt 1-3
  5. NC- total 19 topp 10 (M) / topp 10 (K) inkludert utøvere omfattet av punkt 1-3* Punkt 3, 4 og 5 baserer seg på Lerøy Cup sesongen 2019-20.

SE LISTA for menn her.

SE LISTA for kvinner her.

Listene er endelige og det vil ikke bli etterfylt med øvrige utøvere som ikke er kvalifisert, basert på disse kriteriene. Det betyr at hvis en utøver som er kvalifisert blir syk, så vil ikke en ny utøver komme inn på lista.

Med utgangspunkt i at vi ønsker:

  • Rettferdige uttak for representasjon
  • Å begrense reisevirksomhet så mye som mulig

Dersom utøvere av ekstraordinære årsaker faller utenfor disse kriteriene bes disse utøverne ta kontakt med Harri Luchsinger på e-post: harri.luchsinger@skiskyting.no innen mandag 23. november 2020.

Påmelding

NSSF melder på alle utøvere som er kvalifiserte. De som ikke ønsker å stille må selv melde seg av innen mandagen før rennet kl. 23:59 for ikke å bli fakturert for startkontingent.

Innskyting

Som et prøveprosjekt vil tildeling av innskytingsskive skje basert på team/skole denne perioden. Utøvere utenfor team/skole vil bli tildelt innskyting kretsvis på ordinær måte. Vi ønsker å hente inn erfaringer med denne måten å tildele innskytingsskiver på for på det grunnlag vurdere hvordan tildeling skal gjøres i fremtiden. Ordningen vil evalueres grundig i etterkant av prøveprosjektet, og det vil derfor være ordinær kretsvis innskyting igjen fra nyttår.

NSSF vil legge til rette for at team/skole og kretser som ønsker det, skal få tildelt skiver ved siden av hverandre. Alle aktuelle team og kretser blir kontaktet over helgen.

Det legges opp til at det tildeles 2 personer i støtteapparat pr innskytingsskive som kan få tilgang til arena og løype. Plassene tilfaller den enheten som får tildelt innskytingsskiven.

Skismøring

De serviceleverandørene som har meldt seg på til NSSF får anledning til å stille med sine vogner og inntil to personer pr smørevogn. Smørerne skal til enhver tid holde minimum to meters avstand til utøverne og øvrig støtteapparat.

Lagledermøte

Gjennomføres på Teams kvelden før første konkurransedag. Link for deltagelse publiseres på arrangørens nettside og i invitasjon.

Snøsituasjonen på Geilo

Det blir renn på Geilo, men ikke lenger løype enn 1,5 km.

Skrevet av Emilie Nordskar den 13. nov 2020