Det Internasjonale Skiskytterforbundet – vedtak rundt fluor

Det Internasjonale Skiskytterforbundet (IBU) vedtok på sitt styremøte i desember at det per i dag ikke skal innføres et forbud mot fluorholdige glidprodukter på renn i deres regi. Det er imidlertid nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på hvilke løsninger som vil kunne bidra til at et forbud skal innføres på sikt. Denne gruppen er allerede i gang med sitt arbeid. Målet til arbeidsgruppa er blant annet å avdekke konkrete testmuligheter og identifisere tydelige konsekvenser for utøvere og støtteapparat som bryter et eventuelt forbud.

Norges Skiskytterforbund er for et forbud mot fluor. Samtidig er det viktig å begynne i riktig ende, og sørge for at hele skiskyttermiljøet og ski-verdenen retter seg etter ett felles regelverk.

Skal vi bli kvitt fluor på alle nivå i idretten vår, må dette skje fra toppen og ned. Foreløpig har man for dårlige kontrollmetoder, noe som er avgjørende å ha på plass for å kunne følge opp et forbud i praksis. Derfor støtter NSSF IBU sin beslutning om å nedsette en arbeidsgruppe som skal se på tematikken, og sammen med IBU ønsker vi å jobbe for et fluorforbud i framtiden.

Norges Skiskytterforbund – fluorholdig skismurning

Norges Skiskytterforbund (NSSF) har vedtatt forbud mot fluorholdige glidprodukter på skiene til utøvere under 16 år. Ettersom det per i dag ikke finnes et effektivt måleinstrument som på en enkelt måte kan avdekke hva en har smurt med, er det derfor svært viktig å arbeide for gode holdninger og kunnskap om skismøring.

Et felles smøreopplegg på eksempelvis HL og Young Star bidrar positivt til realiseringen av et fluorfritt arrangement, der forutsetningene blir like for alle. Det er også et viktig holdningsskapende tiltak mot yngre utøvere.

Norges Skiskytterforbund har over tid hatt fokus på holdninger i forhold til blant annet skismurning og avfallshåndtering. Dette har ledet fram til følgende veiledere til bruk i organisasjonen:

  1. Smørevettregler (ble utarbeidet etter diskusjon og innspill på kretsledermøtet i 2017).
  2. Smørevettregler for arrangement
  3. Avfallshåndtering på HL, NC og NM

For å implementere disse holdningene i skiskyttermiljøet, har NSSF blant annet gjort følgende praktiske grep: 

Fluorfri skipreparering til yngre utøvere

For Hovedlandsrennet 27. februar – 1. mars ønsker arrangør Østre Toten Skilag samme praksis som på Young Star i Holmenkollen, der arrangør står for felles preparering av ski for alle utøvere. Dette er et godt tiltak NSSF stiller seg bak. Hele 14 av 16 kretser har ytret ønske om en slik praksis.

I mars 2017 og i 2018 ble skiene til samtlige 60 deltakere i Young Star-rennet i Holmenkollen smurt sentralt,utenbruk av fluor. Tiltaket fikk svært gode tilbakemeldinger, og er ett håndterbart tiltak som sikrer likhet i en periode der vi ikke har gode kontrollmetoder for å hindre juks.

På Hovedlandsrennet 2020 må alle utøvere levere inn ski til arrangør for felles fluorfri preparering av ski, skiene vil bli delt ut til utøver igjen like før start. Prepareringen vil gjøres av arrangør i samarbeid med en representant fra hver krets som bidrar til gjennomføringen. Alle detaljer omkring den praktiske gjennomføringen vil bli kommunisert fra arrangør litt nærmere arrangementet.

Holdningsskapende tiltak

I april 2018 ble smørevettreglene presentert på storskjerm mange ganger per dag i forbindelse med Liatoppen Skiskytterfestival.

Før hver av de seks premieutdelingene i kulturhuset i Ål, gjennomførte NSSFs smøresjef Tobias Dahl Fenre også smørekurs, der fokuset var gode kjøreregler angående smørevett.

Informasjon på nett og i NSSF sine egne kanaler har blitt delt, og vil fortsette og spres spesielt inn mot HL, NC og NM. Smøring av ski skal være så enkelt, billig og helsefremmende som mulig!

Kompetanseheving

NSSF har hatt smørekurs med landslagssmørere for 15-16 åringer gjennom vår Kunnskapsturne på regionale Young Star samlinger i 2018. Disse har vært gjennomført seks steder fordelt over hele landet. Også her har smøre-vett vært det sentrale budskapet.

Styret i forbundet har vedtatt følgende:

Norges Skiskytterforbund vil fortsette forbundets holdningsskapende arbeid de siste årene. Dette er vist gjennom blant annet smørevettregler, regler for avfallshåndtering på arrangement, samt under Young Star-konkurransen (aldersgruppen 15-16 år) i Holmenkollen i 2018, der det ble gjort en felles fluorfri skipreparering for alle utøvere. Dette arbeidet gjenspeiles også i vår nyutviklede Utviklingstrapp, der det blant annet er fokus på holdninger, helse, miljø og kostnader til utstyr.

Basert på dette, vedtar NSSF et forbud mot fluorholdige glidprodukter gjeldende fra sesongen 2018/2019 for aldersgruppene til og med 16 år.

Per i dag er det ikke gjort noen endringer i NSSFs konkurransereglementet. Dette revideres 1. juli hvert år. Da vedtaket er nytt, og det fortsatt er en del uavklarte forhold knyttet til blant annet testmetoder, miljøpåvirkning og helseeffekt, vil NSSF arbeide kontinuerlig med temaet, både med å ytterligere presiserer betydningen av det, samt ved å finne velegnede kontrollrutiner i forhold til bruk av fluorholdige glidprodukter. Dette arbeidet vil skje i samarbeid med Norges Skiforbund, som har iverksatt et tilsvarende forbud. Vedtaket vil derfor i stor grad bygge på tillit fra de involverte.

Beslutningen har vært krevende å fatte. Saken rundt fluor er kompleks, og det er mange ulike meninger knyttet til temaet. Vi ser at vedtaket kan få uheldige konsekvenser både når det kommer til oppfølging av forbudet, mistenkeliggjøring av utøvere og effekten det kan ha når det kommer til kostnader og utstyrsjag. Likevel er våre utøveres og deres støtteapparats helse samt miljøpåvirkning, de viktigste fokusområder for oss.

Norges Skiskytterforbund ønsker avslutningsvis å oppfordre alle til å utvise gode holdninger og fair play i de forestående konkurransene. Vi ber alle tenke på miljøaspektet, samt egen helse i tilknytning til preparering av ski, og ikke minst at man har et bevisst forhold til utstyrsjaget og kostnadene dette medfører. Vi ønsker flest mulig skiskyttere, lengst mulig, og håper alle vil være med å bidra til at dette målet oppnås.

Skrevet av Emilie Nordskar den 16. des 2019