23. november 2018 vedtok styret i NSSF følgende:

Norges Skiskytterforbund viderefører forbundets holdningsskapende arbeid de siste årene. Dette er vist gjennom blant annet smørevettregler, regler for avfallshåndtering på arrangement, samt under Young Star-konkurransen (aldersgruppen 15-16 år) i Holmenkollen i 2018, der det ble gjort en felles fluorfri skipreparering for alle utøvere. Dette arbeidet gjenspeiles også i vår nyutviklede Utviklingstrapp, der det blant annet er fokus på holdninger, helse, miljø og kostnader til utstyr. Basert på dette, vedtar NSSF et forbud mot fluorholdige glidprodukter gjeldende fra sesongen 2018/2019 for aldersgruppene til og med 16 år.

Vi ber alle om å respekterer vedtaket at det er fluorforbud for utøvere 16 år og yngre.

Klubb og krets: For de som smører ski vil vi på det sterkeste anbefale å smøre ski med maske, hansker, langermet og benytt lokale med god ventilasjon. Det anbefales å bytte maske / filter hvert år. Mer informasjon og tips kan du lese om i kampanjen Smørevett

Arrangører: For arrangører av nasjonale arrangement har NSSF utviklet regler for avfallshåndtering på arrangement.

Fluorholdig skismøring inneholder perfluorerte stoffer som ikke er nedbrytbare eller kun delvis nedbrytbare i naturen. Det er også risiko for at disse stoffene akkumuleres i næringskjeden. Smøreavfall skal derfor samles inn og leveres som brennbart restavfall som leveres til forbrenningsanlegg uten forbehandling. Det legges en miljøavgift på plassleie til dekking av utgifter som påbeløper som følge av kravet om avfallshåndtering. Utgiftene deles likt mellom smøringsleverandører og andre leietakere. Arrangør er ansvarlig for innlevering av avfallet og dokumenterer dette med kopi av veielapper fra transportør og avfallsanlegget til NSSF.

Avfallsregler for nasjonale arrangement
(Sesongstart Skiskyting, NM, HL og NC)

  1. Alt smøreavfall fra smøreboder skal legges i avfallssekker/beholdere til dette formålet.
  2. Gulv dekkes med geotekstil i bruksklasse 1 eller 2. Når arrangementet er slutt og før nedrigging kappes duken i håndterbare størrelser (f.eks 4 x4 m), brettes sammen og legges i gjennomsiktig plastsekker som knytes. Bruk beskyttelsesmaske og kortidshansker i nitril eller andre egnede hansker.
  3. Smøreavfall fra smøreboder og -vogner samles og legges i gjennomsiktig plastsekker som knytes. Bruk beskyttelsesmaske og kortidshansker i nitril eller andre egnede hansker.
  4. Sekkene med smøreavfall transporteres til et forbrenningsanlegg uten forbehandling eller kommunalt mottak for brennbart restavfall. Renovatører kan også forestå denne løsningen. Merk at dette avfallet ikke skal gjennom forbehandling. Forbehandling som kverning kan føre til spredning av fluorstoffene slik at disse ikke når fram til forbrenningsanlegget. Arrangør inngår avtale med renovatør/mottak der det blir spesifisert at avfallet ikke kan forbehandles.
  5. Kopi av avtale med renovatør/avfallsanlegg samt veielapper for innlevert avfall sendes NSSF etter arrangementet.
Skrevet av Emilie Nordskar den 02. des 2019