Retningslinjer for fordeling av tilskudd for utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge i 2019:

 1. Alle organisasjonsledd tilknyttet NIF – idrettslag, særkretser, regioner, særforbund og idrettskretser – og heleide aksjeselskap av disse, er omfattet av ordningen.
 2. Det er kun utgifter knyttet til bistand fra politiet som faller inn under ordningen.
 3. Det kan søkes om tilskudd til arrangementer der minimum 30 prosent av deltakerne er barn og/eller ungdom (alder til og med 19 år), og som er gjennomført i kalenderåret 2019.
 4. Dersom to arrangementer (ett for barn/ungdom og ett for voksne) arrangeres samme dag og på samme sted skal disse betraktes som ett arrangement i forhold til om det kommer inn under ordningen
 5. Arrangementene deles i tre grupper:
  1. Rene barne- og ungdomsarrangementer.
  2. Arrangementer der minimum 50 prosent av deltakerne er barn og ungdom.
  3. Arrangementer der minimum 30 prosent og maksimum 50 prosent av deltakerne er barn og ungdom.
 6. Søkere som faller inn under gruppe a eller b, kan søke om å få dekket alle politiutgifter knyttet til arrangementet.
  Søkere som faller inn under gruppe c kan søke om å dekket en prosentvis andel av politiutgiftene. Prosentandelen det kan søkes om tilsvarer prosentandelen barn og unge som deltar i angjeldende arrangement.
 7. Tilskudd tildeles først til alle søknader i gruppe a. Eventuelle resterende midler tildeles søknader som tilhører gruppe b. Eventuelle resterende midler tildeles deretter arrangører som tilhører gruppe c.
 8. Dersom søknadsbeløpet er høyere enn tilgjengelige midler innenfor en av gruppene gis alle søknader innenfor den aktuelle gruppe samme prosentvise avkortning.

Prosess

 1. Det søkes via aktuelt særforbund. Det er utarbeidet et eget søknadsskjema som skal benyttes. Kopi av betalte fakturaer legges ved søknaden.
 2. Søknadsfristen for 2019 er til fredag 13.mars 2020.
 3. Særforbundene behandler søknadene og sender en samlet oversikt over godkjente søkere og søknadsbeløp til NIF senest fredag 27. mars 2020.
 4. Særforbund og idrettskretser som har hatt egne utgifter søker direkte til NIF. Kopi av betalte fakturaer legges ved søknaden. Søknadsfrist er 13. mars 2020.
 5. NIF tildeler midler til aktuelle særforbund og idrettskretser. Særforbundene utbetaler tilskudd til underliggende organisasjonsledd.
 6. Søknader mottatt etter fristen vil ikke bli behandlet.

Søknadsskjema refusjon av politiutgifter 2019

Skrevet av Emilie Nordskar den 02. mar 2020