Nå kan din skiskytterklubb eller krets bli med å påvirke hva slags utstyr man kan søke på spillemidler til utstyr i fremtiden.

For 2020 og 2021 er følgende utstyr på lista over godkjent utstyr.

– Laservåpen for blinde og svaksynte
– Rekrutteringsvåpen (med futteral)
– Våpenskap
– Skytematter
– Skivekikkert
– Skytestøtte for nybegynnere
– Tidtakingsutstyr med elektroniske brikker
– Selvanvisere
– Kulefanger
– Rulleski til rekruttering – klubbpakke minimum 6 par

Vi inviterer din klubb eller krets til å komme med innspill på hva som skal inn/ ut av lista for 2022 og 2023. Frist for å melde inn ønsker er 10. desember 2021


Hva er spillemidler til utstyr?

Det er en ordning som har eksistert i en årrekke hvor klubb eller krets kan søke om refusjon av inntil 1/3 av utstyrskjøp som er godkjent av NIF og Kulturdepartementet.
Det er noen forutsetninger for å få muligheten til å søke og mer om det kan du lese under her retningslinjer 2021.

Retningslinjer 2021

 1. Idrettslag, særkretser/regioner og særforbund (1)
  , tilknyttet NIF kan søke om tilskudd.
  Idrettslagene kan søke på vegne hel- og deleide ASer og andre sammenslutninger.
  Eierandelen skal dokumenteres. Idrettslaget kan kun søke om støtte basert på sin
  eierandel som må være på minst 50 prosent.
  Norges Bedriftsidrettsforbund og deres idrettslag er ikke med i ordningen.
 2. Utstyret må være kjøpt i løpet av 2021 (fakturadato). Leasing kostnader dekkes
  ikke, med unntak av eventuelt kjøp av utstyret etter endt leasingperiode.
 3. Søker må være eier av utstyret i minimum fem år. Særforbund kan gi utstyret
  videre til idrettslag vederlagsfritt før det er gått fem år.
 4. I fleridrettslag søker hver av gruppene til sine respektive særforbund. Idrettskoler
  søker til idrettskrets.
 5. Tilskudd kan gis til konkurranse-, trenings- og sikkerhetsutstyr. Utstyret kan brukes
  i kommunale idrettsanlegg. Det gis ikke tilskudd til driftsutstyr og personlig
  utstyr.
 6. Særforbundene som er omfattet av ordningen har utarbeidet lister over
  tilskuddsberettiget utstyr.
 7. Tilskuddssatsen settes til maksimalt en tredel av utstyrskostnaden.
 8. Minimum søknadsbeløp er 3 333 kroner (Utstyrskostnad 10 000 kroner) per
  særidrettslag, gruppe i fleridrettslag, idrettsskole særkrets/region eller særforbund.
 9. Maksimalt tilskudd til en søker settes til 300 000 kroner per utstyrstype.
 10. Tilskuddet beregnes basert på faktiske kostnader.
 11. Utstyr til aktiviteter for barn og unge (6-12 år) og ungdom (13-19 år) prioriteres.
 12. Tilskudd gis i utgangspunktet ikke til brukt utstyr. Unntak kan gjøres for utstyr
  som:
  a. Har lang levetid
  b. Er svært dyrt i innkjøp som nytt
  Hvert brukt utstyrselement som det søkes tilskudd til må koste minimum 150 000
  kroner for å være tilskuddsberettiget.
 13. Eventuelle montasjekostnader dekkes ikke.
 14. Ved kjøp av utstyr fra utlandet dekkes ikke frakt og toll. Unntak gjøres for utstyr
  som ikke er til salgs i Norge.
 15. NIF kan etter søknad og etter en særskilt vurdering avvike fra retningslinjene.

(1) Maksimalt 5 % av tilskuddene kan tildeles særforbund og særkretser/regioner.

Skrevet av Vegar Rolfsrud den 19. nov 2021