BSSK ledes og forpliktes av styret, som er BSSK sin høyeste myndighet mellom tingene. Styret skal Iverksette kretstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

Styrende dokumenter

Styret skal

  • Forestå BSSK sin daglige administrasjon, representere BSSK utad og utøve faglige myndighet innen BSSK sin grenser.
  • Påse at BSSK sine midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, sørge for at BSSK har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.
  • Arrangere eller la arrangere kretsmesterskap og andre konkurranser innen kretsen, og utarbeide terminlister for dette.
  • Utvikle BSSK sin organisasjon og aktivitetstilbud.
  • Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse.
  • Sende foreskrevne rapporter til overordnede myndigheter til fastsatte frister.
  • Følge opp og oppdatere sportsplan/langtidsplan årlig.
  • Følge opp Team-avtaler der kretsen er involvert.

Lover og vedtekter

Her kommer vedtatt lov….