HSSK ønsker så langt det er mulig at alle utøvere får anledning til å delta på stafetter. Samtidig legges stafettene ofte slik i programmet at alle utøvere og støtteapparat får ekstra kostnader til overnatting og opphold. Av den grunn skal HSSK ha et klart reglement rundt påmelding og håndtering av stafettlagene. HSSK vektlegger samtidig at alle utøvere og støtteapparat i kretsen skal ha godt samarbeid og være gode representanter fra kretsen som tar hensyn til hverandre under nasjonale renn.

Påmelding

 • Når det arrangeres stafetter i nasjonale renn skal kretsens reiseansvarlige i god tid før arrangementet sende ut forespørsel til utøverne om hvem som ønsker å delta på stafettlag.
 • Svar fra utøverne ansees som bindende påmelding.
 • Utøvere som trekker seg fra stafettlag og der dette medfører at kretsen ikke klarer å stille laget, vil bli belastet for kretsens påløpte kostnader til startkontingent for stafettlaget. Dette gjelder ikke dersom utøveren må melde forfall grunnet sykdom.

Uttakskriterier

 • Når det er gjennomført individuelle renn i forkant av stafettene under samme arrangement, er det disse som er tellende sammen med en totalvurdering sesongen sett under ett. Dersom stafett er første øvelse i et arrangement er det resultatene fra de siste nasjonale, individuelle rennene som gjøres tellende sammen med en totalvurdering sesongen sett under ett.
 • Det prioriteres å sette opp sterkest mulige lag med størst mulighet for godt sportslig resultat.
 • Flest mulig lag vektlegges som neste prioritert.
 • De som er ansvarlige for å sette opp stafettlag skal søke å få alle utøvere på stafettlag, gjerne ved å kontakte andre kretser for å kunne sette opp mikslag der det er mulig.
 • Det er kretsens reiseansvarlige og trenere (krets og Team) som er ansvarlige for å sette opp de endelige lagene.

Uttakskomite

Styret i HSSK oppnevner hvert år en uttakskomite med ansvar for uttakt av stafettlag til aktuelle renn. For sesongen 2023/2024 består uttakskomiteen av:

 • Jeanette Schulstad, Austmarka IL/Reiseansvarlig
 • Siv Bråten Lunde, Trysil IL/Kretsutvikler
 • Odin Høie Vollum, Mjøsski/Trener  

Retningslinjene er vedtatt av kretsstyre i HSSK 6.2.2024.