Følgende kriterier ble vedtatt av kretsstyret 8.2.2011, revidert 11.1.18 og sist revidert 02.02.22

Nord-Trøndelag skiskytterkrets har som visjon: Flest mulig – lengst mulig – best mulig.

Skiskytterkretsens overordnede mål er at flest mulig skal kunne gå stafett. Det er i den sammenheng viktig at uttakskriteriene brukes, og lojalt følges opp av alle involverte. Uttakskriteriene er laget for å minimalisere skjønnsutøvelse. Det er først på junior/seniornivå at det er åpnet for å bruke skjønn i uttaket, men også her skal det brukes med varsomhet.

På første løpermøte i et arrangement gjennomgås gjeldende kretsregler for stafettutak. Kretsen legger til grunn at alle utøvere ønsker å gå stafett. De som ikke ønsker det må melde fra om dette dagen før konkurransene starter.

Ved hvert renn med kretsvise stafettlag oppnevner kretsens sportslig ansvarlige for rennet en komite på minst 3 fra støtteapparatet. Komiteen består foruten sportslig leder av trenere eller foreldre. Foreldre til gutter er med og tar ut jentelag og foreldre til jenter er med og tar ut guttelag.

Hovedlandsrenn

Det settes opp intern resultatliste blant kretsens utøvere som gir utgangspunkt for plassiffer. Sammenlagt plassiffer etter normalen og sprinten på hovedlandrennet. Ved likt plassiffer, teller sprinten mest.

Utøver som går bare en konkurranse individuelt gis laveste plassiffer som er mulig å få i det rennet vedkommende ikke gikk.

16-åringene skal ha prioritet på 16-årslaget.

NM – junior og senior

Sammenlagt renntid på normalen og sprinten + halvparten av tilleggstiden. Ved lik tid, teller sprinten mest.

I tillegg kan uttakskomiteen til en viss grad bruke skjønn.