1.VM-fondet skal benyttes til utviklings- og rekrutteringsprosjekter i Norges Skiskytterforbund, og prosjekt det søkes om økonomisk støtte til. må kunne gjenspeiles i forbundets tingvedtatte og gjeldende strategidokument/langtidsplan, innen områder for bredde- og rekrutteringsarbeid.

2. Det skal sendes søknad til fondsstyret som beskriver prosjektet. Klubber og kretser kan sende prosjektsøknad via utviklingskomiteen som innstiller videre til NSSFs administrasjon.
Administrasjonen er formell søker til VM-fondet.

3.Prosjektsøknaden skal minimum inneholde mål, prosjektbeskrivelse, budsjett, prosjektledelse og tidsperiode.

4.Søknader på prosjektmidler til ordinær drift (eller som oppfattes som ordinær drift) av klubb/lag/team faller utenfor kriteriene for bruk av VM2016-fondet.

5.Det skal sendes en rapport til fondsstyret når prosjektet er fullført. Rapporten skal beskrive oppnådde resultater ut fra prosjektbeskrivelsen (ref. pkt 3)