Styret jobber vinteren 2014/15 med en ny instruks som beskriver styrets oppgaver. Under er et utdrag av oppgaver som det sittende styret jobber med.

Styret skal

 • Forestå BSSK sin daglige administrasjon, representere BSSK utad og utøve faglige myndighet innen BSSK sin grenser.
 • Påse at BSSK sine midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, sørge for at BSSK har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.
 • Arrangere eller la arrangere kretsmesterskap og andre konkurranser innen kretsen, og utarbeide terminlister for dette.
 • Utvikle BSSK sin organisasjon og aktivitetstilbud.
 • Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse.
 • Sende foreskrevne rapporter til overordnede myndigheter til fastsatte frister.
 • Følge opp og oppdatere sportsplan/langtidsplan årlig.
 • Følge opp Team-avtaler der kretsen er involvert.

Fra BSSK Lov

 • Hvert år avvikle kretstinget innen fastsatt tid.
 • Hvert år avvikle vår- og høstmøte.
 • Lage budsjett for kommende sesong.
 • Opprette terminliste for BSSK og utnevne TD-er til hvert renn.
 • Avholde minst 4 styremøter i løpet av kalenderåret.
 • Iverksette tingets og NSSF sine vedtak.
 • Utøve den daglige myndighet innen Buskerud skiskytterkrets.
 • Lage revidert regnskap for forutgående kalenderår.
 • Overfor NSSF foreslå arrangører til nasjonale mesterskap og internasjonale renn.
 • Sørge for at Sparebank 1-cup avvikles i tråd med sponsoravtale.
 • Sørge for at det arrangeres kretsmesterskap.
 • Hjelpe klubber med å utdanne trenere og ledere, herunder TD’er.
 • Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av skiskytteranlegg.
 • Utnevne kretsutvikler, jenteansvarlig og anleggsutvikler som rapporterer direkte til kretsstyret.  Disse kan innkalles til styremøte og har da møteplikt.
 • Opprette kretstilbud fra 13 år og oppover, og sørge for at treningssamlinger blir avviklet.
 • Velge uttakskomiteer til HL, NM jr og NM sen.
 • Velge to representanter til Buskerud idrettsting.
 • Velge to representanter til NSSF sitt ting og kretsledermøtet.
 • Foreslå kandidater til verv i NSSF.
 • Foreslå kandidater i kretsen til hederstegn og andre utmerkelser i NSSF.
 • Avgi rapport til NSSF når det kreves.
Skrevet av NSSF den 31. des 2014