Agenda med saksdokumenter

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene. Husk ferdig utfylt fullmaktskjema!
 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle beretning.
 5. Behandle regnskap for HSSK i revidert stand. Her ligger foreløpig regnskap (uten revisors kommentarer)
 6. Behandle forslag og saker:
  Organisasjonsplan HSSK
 7. Fastsette kontingent.
 8. Behandle budsjett for HSSK.
 9. Foreta følgende valg:
  Leder
  Nestleder.
  Styremedlemmer og varamedlemmer.
  Revisor
  Representanter til ting i overordnede organisasjonsledd eller gi kretsstyret fullmakt til å oppnevne representantene.
  Valgkomité for neste kretsting
Skrevet av NSSF den 18. apr 2018