Agenda med saksdokumenter

1. Godkjenne de fremmøtte representantene. Husk ferdig utfylt fullmaktskjema!
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle beretning.
5. Behandle regnskap for HSSK i revidert stand. Her ligger foreløpig regnskap (uten revisors kommentarer)
6. Behandle forslag og saker:
    – Organisasjonsplan HSSK
    – Innkommet sak fra styringsgruppen til Team Woodcon vdr opptakskriterer til teamet
    – Langtidsplan 2019-2023
7. Fastsette kontingent.
8. Behandle budsjettfor HSSK.
9. Foreta følgende valg:
    – Leder
    – Nestleder.
    – Styremedlemmer og varamedlemmer.
    – Revisor
    – Representanter til ting i overordnede organisasjonsledd eller gi kretsstyret fullmakt til å oppnevne representantene.
    – Valgkomité for neste kretsting

Skrevet av NSSF den 12. apr 2019