Det er ikke kommet inn saker som ønskes behandlet på kretstinget ved fristens utløp. Det er heller ikke noen endringer av lover og vedtekter. Saksliste blir da:

  1. Godkjenning av de stemmeberettigede representantene
  2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden
  3. Valg av dirigent, referenter samt 2 representanter til å underskrive protokollen
  4. Behandle årsberetning
  5. Behandle regnskap for HSSK i revidert stand samt regnskap for teamet
  6. Behandle forslag og saker 
  7. Fastsette kontingent 
  8. Behandle budsjett for HSSK og teamet
  9. Godkjenne organisasjonsplan og langtidsplan
  10. Foreta valg

 

Skrevet av NSSF den 13. mai 2013