Flere løpere fra klubber i TVSSK vil, i ulik grad og av ulike årsaker, ha behov for oppfølging under NC-renn.  Dette kan være assistanse på innskyting, sekundering, skrumelding m.m. TVSSK har delegert dette ansvaret til Team TeVe og lagets trenere og lagledere har sagt seg villig til å følge opp dette. Team TeVe mottar ingen ekstra kompensasjon fra TVSSK for dette men løser oppgaven innenfor de allerede tildelte midler.

Det er naturlig at foreldre/foresatte til de løperne som ønsker slik hjelp som skissert over, bidrar under rennet og kan hjelpe til med aktuelle oppgaver som stavpost, drikkestasjon, skrumelding m.v. Ta med jaktradio hvis dere har.

Aktuelle løpere bes melde fra behov til Team TeVe ved Arne Herfoss eller Lars Håkonsen i så god tid som mulig før hvert aktuelle NC-renn. Alternativt kan Håkon Engstu (leder TVSSK) kontaktes.

Team TeVe vil publisere innskytingslister kvelden før hvert NC-renn, der det som hovedregel settes opp rekkefølge i tråd med startrekkefølgen. Løpere som vet at de skal skyte inn på andre kretsers innskytingsskiver, bes ,elde fra til samme kontaktpersoner nevnt over.

For uttak til stafett NM viser jeg for øvrig til vedtatte og publiserte uttakskriterier.

 

Håkon Engstu

Leder TVSSK

Skrevet av NSSF den 14. des 2017