Treningssamarbeid mellom organisasjonsledd (team)

Definisjon

Flere organisasjonsledd (idrettslag eller krets) kan gå sammen om å etablere et treningssamarbeid bestående av løpere som er medlem av idrettslagene i de samarbeidendeorganisasjonsleddene (heretter benevnt som ”Team”). Teamets løpere er kun startberettiget for de idrettslag de er medlem av. Teamets navn skal fremgå av start- og resultatlister etter navnet på det idrettslaget løperen er medlem av. 

Ansvar mv.

De samarbeidende organisasjonsledd skal bli enige om hvilket organisasjonsledd som skal stå som part i de avtaler Teamet inngår som for eksempel markedsavtaler, ansettelsesavtaler og oppdragsavtaler mv. Dette organisasjonsleddet som er organisatorisk ansvarlig for teamet skal også føre regnskap for Teamet, samt ha det formelle ansvaret for driften av Teamet. De samarbeidende organisasjonsleddene står fritt til å bestemme det interne ansvarsforholdet mellom organisasjonsleddene, samt hvordan overskudd/underskudd skal fordeles. Teamet kan også organisere seg som et selskap, jf. bestemmelsene om «Teamet organisert som et selskap» under. 

Avgrensninger

Et Team skal bestå av minimum 3 løpere. Løpere fra og med 17-årsklassen kan være medlem av et team.

Utenlandske løpere

Dersom et Team skal bestå av løpere tilsluttet andre nasjonale forbund enn NSSF, forutsetter dette forutgående skriftlig samtykke fra det aktuelle nasjonale forbundet og løperens idrettslag.

Skifte av Team

Løpere kan ikke representere mer enn ett Team i løpet av samme sesong. Ved spesielle forhold kan det likevel søkes om dispensasjon fra dette, gjennom at det sendes en begrunnet søknad til Teknisk Komite i NSSF.

Opplysningsplikt

Organisasjonsleddene i et Team plikter på NSSFs forlangende å utlevere regnskaper, avtaler, protokoller, korrespondanse, bilag mv., jfr. også NIFs lov § 2-3.

Et Team kan organiseres på to ulike måter:

 1. Standard samarbeidsavtale og godkjenning av denne
  Organisasjonsleddene skal forankre samarbeidet om et Team gjennom en samarbeidsavtale. NSSFs standard samarbeidsavtale skal benyttes, dog slik at organisasjonsleddene kan gjøre endringer innenfor rammen av NIFs og NSSFs regler. Det presiseres at et Team ved denne organisering ikke er en selvstendig juridisk enhet og heller ikke kan være part i avtaler. Samarbeidsavtalen skal sendes NSSF for godkjenning senest innen 1. september hvert år, og samarbeidsavtalen skal være ferdig behandlet av NSSF senest innen 1. oktober hvert år. NSSF kan nekte godkjenning dersom samarbeidsavtalen er i strid med herværende regelverk, NSSFs øvrige regler, NIFs regler eller dersom NSSF har saklig grunn til det blant annet under hensyntagen til idrettens verdier og interesser.
 2. Teamet organisert som et selskap
  I tillegg til ovennevnte bestemmelser gjelder følgende når Teamet er organisert som et selskap:
  • Selskapet skal være registrert i Norge som et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap
  • Selskapet kan ikke ha vedtekter som er i strid med NIFs eller NSSFs regler.
  • NSSFs standardavtale for «Teamet organisert som et selskap» skal benyttes. For øvrig gjelder reglene som fremgår under «Standard samarbeidsavtale og godkjenning av denne».
  • Selskapets eier, styremedlemmer, ansatte og eventuelt oppdragstakere skal være medlem av et idrettslag tilsluttet NSSF, samtidig som det skal inngås avtale med alle styremedlemmer, ansatte og eventuelle oppdragstakere som innebærer at de underkaster seg idrettens regler ved utførelse av sitt virke for selskapet.
  • De deltagende organisasjonsleddene skal ivareta deres status som selveiende og frittstående idrettslag i henhold til NIFs lov § 10-1 (2).
  • De deltagende organisasjonsleddene og overordnede idrettsmyndigheter har rett til nødvendige opplysninger som blant annet:
   • selskapets eierskap, eventuelt konsernforhold og gjeldende vedtekter
   • om tillitsvalgte i klubben har eierandel i selskapet
   • selskapets økonomi, herunder siste årsoppgjør

Vedtatt av Forbundsstyret 20. oktober 2021