Retningslinjer for trening

Norges Skiskytterforbund har utarbeidet et eget sett med "koronavett-regler" som baserer seg på anbefalingene fra Helsedirektoratet og NIF.

Oppdatert 22. juni 2020.

Under følger de felles-idrettslige anbefalingene fra NIF, som er utarbeidet i samråd med Helsedirektoratet.

KLIKK HER for NIF sine samlesider om korona-virus.

FELLES IDRETTSLIGE KORONAVETTREGLER

 • Følg alltid de til enhver tid gjeldene anbefalinger fra offentlige myndigheter.
 • Alle typer idrettsaktiviteter må utføres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger om avstand mellom personer og samling i gruppe overholdes
 • For ordinære treninger anbefales det samling av maksimalt 20 personer i en gruppe (tidligere var det ikke lov med flere enn 20). Flere slike grupper av maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt, og de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet som innebærer risiko for smittespredning på grunn av bruk av felles utstyr eller garderober.
 • Nytt punkt: For voksne anbefales en fysisk avstand på minst 1 meter, også innad i gruppen. Dette gjelder både innendørs og utendørs. Barn og unge under 20 år kan unntas fra dette der det er nødvendig. Det anbefales å holde seg en til én fast treningsgruppe. Unntaket gjelder ikke ved arrangementer. 

Personer som ikke skal delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter:

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner organisasjonsleddet gir for utøvelse av aktiviteten.

Ved tilrettelegging og utøvelse av all idrettsaktivitet gjelder følgende:

 • All organisert idrettsaktivitet må ha en ansvarlig arrangør.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med krav og anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og særidrettslige koronavettregler.
 • Dersom det skal benyttes toaletter må det være gode rutiner for hyppig renhold.
 • Ved kiosksalg eller servering må helsemyndighetenes smittevernstiltak følges, og det bør oppfordres til bruk av kontantløse betalingsløsninger.
 • Deltakerne skal ikke dele utstyr dersom dette innebærer risiko for smittespredning.
 • Nytt punkt: Fellesdusjer skal rengjøres minimum én gang daglig. Jevnlig tilsyn kan være nødvendig for å vurdere behov for ekstra renhold. Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 • Vask og desinfisering: Det skal desinfiseres med sprit eller med klorinblanding (1/10-forhold klorin/vann).
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.
 • Nytt punkt: Annethvert skap og annenhver dusj være avlåst dersom avstanden mellom dem er under 1 meter. Det må gjøres lokale tilpasninger ut fra utformingen av garderobene og dusjene.

Ved gjennomføring av idrettsarrangementer gjelder følgende:

 • Nytt punkt: Fra og med 15. juni 2020 åpnes det for arrangementer for inntil 200 personer (utøvere, trenere, foresatte og publikum totalt) med krav om avstand på minst 1 meter mellom alle deltakere, med visse unntak. Kamper, cuper og stevner regnes som arrangementer, men ikke ordinære treninger eller treningskamper. Funksjonærer kommer i tillegg til de 200 personene. For mer informasjon, se Arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter.  
 • Alle tilstedeværende på et arrangement skal ha enkel tilgang på håndvask, Antibac eller liknende.
 • Arrangementer skal ha en ansvarlig arrangør som skal ha oversikt over hvem som er tilstede. Der flere organisasjonsledd samarbeider om et arrangement skal det være avklart på forhånd hvilket organisasjonsledd som skal være den ansvarlige arrangør.
 • Det skal være en ansvarlig arrangør som har oversikt over alle som er tilstede. Det skal utarbeides deltakerlister for utøvere, trenere, dommere, funksjonærer og annet støttepersonell.
 • Arrangøren har ansvar for at publikum overholder smittevernsbestemmelsene, og kan bortvise publikum ved brudd på disse.

 

RETNINGSLINJER FRA NORGES SKISKYTTERFORBUND

Før trening

 • God håndhygiene før utøveren kommer på trening.
 • Anleggene legger til rette for AntiBac ved utlevering av matter, vindvimpler, kikkert osv.
 • Det skal være en ansvarlig/trener per gruppe som skal sørge for at retningslinjene og sikkerhetsbestemmelsene ivaretas.
 • Kun én person pr kikkert ser for utøvere, det er ikke tillatt å se i kikkert for hver enkelt utøver. (Versjon 1 av retningslinjene: Kun en person ser i kikkert for alle utøvere, det er ikke tillatt å se i kikkert for hver enkelt utøver.)

Under trening

 • Skytematter kan benyttes, men skal tildekkes med privat treningsmatte, stort badehåndkle eller tilsvarende for å hindre dråpesmitte. Egeneide skytematter kan også benyttes hvis de tas med hjem mellom hver økt og ikke brukes av andre.
 • Vask og desinfisering: Utstyr skal desinfiseres med sprit eller med klorinblanding (1/10-forhold klorin/vann).
 • På skytebanen kan utøvere skyte på hver skive.
 • Vi anbefaler faste treningsgrupper på maksimalt 20 utøvere, flere treningsgrupper kan være i samme område så lenge gruppene holder avstand til hverandre. (Versjon 2 av retningslinjene:  Maksimalt samlet antall utøvere i alle grupper som trener samtidig kan ikke overstige 20 (inkl. ansvarlige). 
 • Det oppfordres til at de samme utøverne trener sammen i gruppe fra trening til trening.
 • Det er påbudt å bruke hansker ved trening.
 • Det er tillatt med flere kikkerter på standplass, men det er ikke tillatt for flere personer å dele samme kikkert. (Versjon 1 av retningslinjene: Kun én person kan betjene hver kikkert på standplass. Det er ikke tillatt for flere personer å dele samme kikkert).
 • NSSF anbefaler å følge utviklingstrappa når det gjelder periodisering av hva som skal vektlegges av skytetrening.

Etter trening

 • Sørge for god håndhygiene etter trening.
 • Anleggene legger til rette for AntiBac ved innlevering av matter, vindvimpler, kikkert osv.
 • Vask av idrettstøy etter aktivitet bør skje på minst 60 grader.

Ved gjennomføring av treningssamlinger:

 • Nytt punkt: Man kan arrangere treningssamlinger for opp til 200 utøvere, men må dele inn i faste treningsgrupper på 20 utøvere. Treningsgruppene må følge avstandskravet til hverandre, men innad i treningsgruppen kan det åpnes opp under trening.
 • Det er nå åpnet opp for fritidsreiser. Det er likevel et godt råd å unngå rundreiser, og å planlegge reiser med tanke på å unngå smittespredning mellom steder.
 • Det skal være én ansvarlig per gruppe som er ansvarlig for å sørge for at smittevernhensyn opprettholdes.
 • Nytt punkt: Dersom avstanden mellom fellesdusjer og garderobeskap er mindre enn 1 meter, bør annethvert skap/dusj avlåses. Det gjøres lokale tilpasninger ut fra utforming på garderober og dusjer.
 • Nytt punkt: Fellesdusjer skal rengjøres minimum én gang hver dag. Jevnlig tilsyn kan være nødvendig for å vurdere behov for ekstra renhold.
 • Minimum 1 meters avstand gjelder for voksne personer samlet i en gruppe. For barn og unge skal man vise hensyn og utvise sunn fornuft.
 • Ved overnatting skal man ha enerom og egen dusj og toalett.
 • Husk god håndhygiene og å følge generelle smittevernanbefalinger.

Nytt punkt som gjelder treningssamlinger:

Arrangøren er ansvarlig for å ha:

 • Oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal denne slettes etter 10 dager. 
 • Iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet 
 • Følge relevante standarder om smittevern 
 • Tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet 

Risikovurdering ved arrangementer:  https://www.fhi.no/contentassets/541ddf1710324c02a635795428749389/200614_risikovurdering-ved-arrangementer-for-barn-og-unge-av-lengre-varighet.pdf  

Sjekkliste for godt smittevern ved arrangementer: https://www.fhi.no/contentassets/541ddf1710324c02a635795428749389/200614_sjekkliste-for-godt-smittevern-i-forbindelse-med-arrangementer-for-barn-og-unge-av-lengre-varighet.pdf  

* Hvis du har spørsmål eller tips til oppdatering av retningslinjene, kan du sende en e-post til nssf@skiskyting.no

 Vi skal fortsatt bidra i dugnaden, og det er svært viktig at retningslinjene overholdes!