Norges Skiskytterforbund har over tid hatt fokus på holdninger i forhold til blant annet skismurning og avfallshåndtering. Dette har ledet fram til følgende veiledere til bruk i organisasjonen:

1. Smørevettregler (ble utarbeidet etter diskusjon og innspill på kretsledermøtet i 2017).

2. Smørevettregler arrangement

3. Avfallshåndtering på HL, NC og NM

 For å implementere disse holdningene i skiskyttermiljøet har NSSF også gjort praktiske grep. I mars 2018 ble det arrangert Young Star renn i Holmenkollen, der skiene til samtlige 60 deltakere ble smurt sentralt uten bruk av blant annet fluor. Det var et bevisst valg fra styret i Norges Skiskytterforbund for å vise fram våre smørevettregler i praksis. I april 2018 ble smørevettreglene presentert på storskjerm mange ganger per dag i forbindelse med Liatoppen Skiskytterfestival. Før hver av de seks premieutdelingene i kulturhuset i Ål, gjennomførte NSSFs smøresjef Tobias Dahl Fenre også smørekurs, der fokuset var gode kjøreregler angående smørevett.

NSSF har også hatt smørekurs med landslagssmørere for «alle» 15-16 åringer gjennom vår Kunnskapsturne på regionale Young Star samlinger i 2018. Disse har vært gjennomført 6 steder fordelt over hele landet. Også her har smørevett vært det sentrale budskapet.

Norges Skiskytterforbund vil fortsette sitt arbeid med å forsterke gode holdninger i organisasjonen, når det kommer til dette område. Samtidig ønsker man å tydeliggjøre ytterligere de utfordringene som relaterer seg til bruk av fluor i tilknytning til skipreparering. Styret i forbundet har derfor vedtatt følgende:

 Norges Skiskytterforbund vil fortsette forbundets holdningsskapende arbeid de siste årene. Dette er vist gjennom blant annet smørevettregler, regler for avfallshåndtering på arrangement, samt under Young Star-konkurransen (aldersgruppen 15-16 år) i Holmenkollen i 2018, der det ble gjort en felles fluorfri skipreparering for alle utøvere. Dette arbeidet gjenspeiles også i vår nyutviklede Utviklingstrapp, der det blant annet er fokus på holdninger, helse, miljø og kostnader til utstyr.

Basert på dette, vedtar NSSF et forbud mot fluorholdige glidprodukter gjeldende fra sesongen 2018/2019 for aldersgruppene til og med 16 år.

Per i dag er det ikke gjort noen endringer i NSSFs konkurransereglementet. Dette revideres 1. juli hvert år. Da vedtaket er nytt, og det fortsatt er en del uavklarte forhold knyttet til blant annet testmetoder, miljøpåvirkning og helseeffekt, vil skiskytterforbundet arbeide kontinuerlig med temaet, både med å ytterligere presiserer betydningen av det, samt ved å finne velegnede kontrollrutiner i forhold til bruk av fluorholdige glidprodukter. Dette arbeidet vil skje i samarbeid med Norges Skiforbund, som har iverksatt et tilsvarende forbud. Vedtaket vil derfor i stor grad bygge på tillit fra de involverte.

Beslutningen har vært krevende å fatte. Saken rundt fluor er kompleks, og det er mange ulike meninger knyttet til temaet. Vi ser at vedtaket kan få uheldige konsekvenser både når det kommer til oppfølging av forbudet, mistenkeliggjøring av utøvere og effekten det kan ha når det kommer til kostnader og utstyrsjag. Likevel er våre utøveres og deres støtteapparats helse, det viktigste fokusområde for oss.

Norges Skiskytterforbund ønsker avslutningsvis å oppfordre alle til å utvise gode holdninger og fair play i de forestående konkurransene. Vi ber alle tenke på miljøaspektet, samt egen helse i tilknytning til preparering av ski, og ikke minst at man har et bevisst forhold til utstyrsjaget og kostnadene dette medfører. Vi ønsker flest mulig skiskyttere, lengst mulig, og håper alle vil være med å bidra til at dette målet oppnås.

 

Kontaktpersoner i Norges Skiskytterforbund

Arne Horten (President)

Tlf.: 901 05 593

Marian Lyngsaunet (Bredde- og rekruttingssjef) 

Tlf.: 915 20 548

 

 

Skrevet av NSSF den 28. nov 2018