Vi ønsker å informere om bakgrunnen for teamstøtte i lys av de siste dagers utvikling.

Alle kretser i Norges Skiskytterforbund mottar generell støtte gjennom kompetanse- og utviklingsmidler, totalt 910.000 NOK i 2020. Forbundsstyret vedtok 25. november i 2020 ekstraordinær kretsstøtte på 400.000 NOK med forutsetning at det dokumenteres at midlene går direkte til mer aktivitet som følge av Covid-19.  Totalt tilskudd til kretsene i 2020 ble derfor 1.310.000 NOK. I tillegg til den generelle støtten har Norges Skiskytterforbund de tre siste årene hatt tradisjon for å tildele ytterliggere midler til ekstra teamstøtte til kretser med mange 20+ løpere.

Litt bakgrunn for dette:

2016/2017

Siste sesong med Statkraft-midler til teamene (dette var en egen ordning med differensiert støtte til mange Statkraft team).

2017/2018

I budsjettet for 2017 ble det ikke tildelt ekstra teamstøtte, kun generell støtte til krets gjennom aktivitetsmidler. Styret innvilget imidlertid støtte til Team Lillehammer, etter søknad fra dem. Dette med utgangspunkt i at Lillehammer-regionen hadde den største andelen av seniorløpere på det tidspunktet.

2018/2019

Forbundets økonomiske situasjon var svært krevende. Det var en del diskusjon rundt hvordan vi kunne finne penger til å fortsette med støtten til team. I budsjettbehandlingen for 2018 ble det avsatt en ramme på 400.000 NOK til ekstra teamstøtte, i tillegg til den generelle aktivitetsstøtten.

Dette var en tildeling til såkalte «kraftsenter»: Oslo, Lillehammer, Trondheim og Tromsø. Av praktiske årsaker ble midlene kanalisert til kretsene for videre fordeling/bruk.

2019/2020

Samme praksis og sum ble lagt inn for budsjettet 2019, men med en litt annen fordeling. Oslo og Trondheim hadde fått flere teamløpere bosatt der

2020/2021

Den totale rammen ble redusert til 300.000 i regnskapsåret 2020, med utgangspunkt i økonomisk situasjon og prognose. For regnskapsåret 2021 er det 0 kroner i budsjettet som gjelder for 2021/22-sesongen, dvs. at ordningen med ekstra støtte til team har opphørt.

Fordeling av ekstra teamstøtte til de fire kraftsentre/kretsene siden 2017/2018-sesongen:

Kommentar fra Norges Skiskytterforbund:

Midlene avsatt til ekstra teamstøtte skal gå til løpere i alderen 20 år og eldre, bosatt i områdene Oslo, Lillehammer, Tromsø og Trondheim. Sett i etterkant ser vi at vi burde vært mer presis i tildelingsbrev og i oppfølgingen av praksisen rundt dette. I tildelingsbrevet står det at tilskuddet skal brukes på løpere 20+ bosatt i kretsen, samt at dersom det er flere aktuelle team i kretsen, åpner NSSF for at teamene kan søke om midlene.

Vi er nå i prosess om en ny modell for ekstra teamstøtte for å sikre rekruttering og tilvekst til norsk skiskyting. Det er langt flere private lag og team i 2021 enn det var for kun få år siden, og det skal en ny ordning reflektere.

Skrevet av Webtron den 22. mai 2021