OPPDATERT TORSDAG 3. FEBRUAR

På grunn av koronasmitte blir det planlagte infomøtet og omvisningen på Heimdal VGS lørdag gjort om til et digitalt infomøte søndag 06.02 kl 20.00. Link til møtet på teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2UzMGJjZDYtODQ0MC00MjQzLTg1MjctNjFmNjc4MDU2NmZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b6334d01-13b9-4531-a3a6-532e479d9a1a%22%2c%22Oid%22%3a%226015b894-5070-4515-99eb-ced9cf572f60%22%7d

Lørdag 5. februar etter Martin Stokken rennet/YS-2 på Nilsbyen inviterer vi alle utøvere som skal begynne på videregående skole til høsten med foreldre til et informasjonsmøte og omvisning på Heimdal videregående skole. Det vil være muligheter for å dusje, og det vil bli enkel servering. 

Påmelding: https://forms.gle/KPEcEnMrS1XAyLWJ7 

Hvis noen er interessert vil det også være «digital åpen skole» torsdag 27. januar mellom kl 17.00-18.00 

https://web.trondelagfylke.no/heimdal-videregaende-skole/praktisk-informasjon/apen-skole/

Vel møtt!

Hilsen Heimdal VGS v/Knut Kuvås Brevik

Skrevet av Kjetil Værnes den 20. jan 2022