I henhold til vedtak i styresak 24 2018-20 innkalles det til Ekstraordinært Ting i Norges Skiskytterforbund. Med henvisning til NSSFs lov § 19, kan det innkalles til ekstraordinært ting med minst 14 dagers varsel etter et vedtak i særforbundsstyre.

Følgende representanter med stemmerett kan møte på tinget (jmf. NSSFs lov § 15): Norges Skiskytterforbunds styre. En representant fra hver klubb. En klubb må ha vært medlem i NSSF i minimum 6 måneder før tinget avholdes og oppfylt sine medlemsforpliktelser. Klubbrepresentanten må ha vært medlem av klubben i minst en måned før tinget avholdes. Kretsledere. Ved lederens forfall møter nestlederen. Er både lederen og nestlederen forhindret fra å møte, kan kretsstyret oppnevne et annet styremedlem.

Både klubber og kretser kan melde på observatører uten stemmerett i tillegg til de stemmeberettigede.

Sted: Flerbrukshallen Natrudstilen, Sjusjøen

Dato / tidspunkter: Lørdag 24. november 2018 14.00-15.30 Tingforhandlinger

Det vil bli servert en enkel lunsj i etterkant av tingforhandlingene.

Forbundstinget skal i henhold til NSSFs lov § 19 bare behandle de saker som er angitt i vedtaket om innkalling til ekstraordinært ting:

1 Godkjenne de frammøtte representantene 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 3 Velge 2 dirigenter, 2 referenter og 2 representanter til å underskrive protokollen 4 Fastsette godtgjørelse av presidenthonorar 5 Foreta valg av President og 2. varamedlem

Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag, inkludert valgkomiteens innstilling ligger vedlagt denne innkallingen, jmf § 19 i NSSFs lov.

 

NSSFs fullmaktsskjema: 
NSSF Ekstraordinære ting 2018 Fullmaktsskjema.pdf

NSSF Ting 2018 innkalling:

NSSF Ekstraordinære Ting 2018 innkalling.pdf

Hovedssaksdokument: 

NSSF Ekstraordinært Ting 2018 Hovedsaksdokument komplett.pdf

Skrevet av NSSF den 08. nov 2018