Det ønskes velkommen til kretsting.

Tid: 24. mai 2022, kl. 19.00

Sted: Vinne skilags klubbhus (ikke bekreftet)

Informasjon om kunngjøring og saker:

Særkretstinget innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til de organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på særkretsens internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før særkretstinget. Forslag som skal behandles på særkretstinget, må være sendt til styret senest to uker før særkretstinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til særkretstinget må være gjort tilgjengelig senest én uke før særkretstinget. 

Talerett, forslagsrett og stemmerett på særkretstinget:

a)

b)

c) Styret

d)

e)

f)

g) To representanter fra hver klubb. En klubb må ha vært medlem i særkretsen i minimum én måned før.

h) Tinget avholdes og har oppfylt sine medlemsforpliktelser. Klubbrepresentanten må ha vært medlem i klubben i minst én måned før tinget avholdes. 

Klubbens styre oppnevner representanter til særkretstinget, dersom dette ikke er leder i klubben. 

Utvidet representasjon; se vedtektene.

Skrevet av Karen Ishol Skogan den 25. apr 2022